Borderline - Granični poremećaj ličnosti

28.09.2018. 09:05

Poremećaji ličnosti obuhvataju razna klinički značajna stanja i obrasce ponašanja koji teže perzistiranju i predstavljaju karakterističan životni stil i odnos osobe prema sebi i drugima.. Specifični poremećaji ličnosti su duboko ukorenjeni a i trajni obrasci ponašanja, koji se manifestuju kao neprilagodljiva reagovanja na brojne lične i socijalne situacije. Oni predstavljaju ili ekstreme ili značajne devijacije načina na koji prosečna osoba određene kulture percipira, misli, oseća i naročito kako komunicira sa drugima. Takvi obrasci ponašanja teže stabilnosti i obuhvataju mnogobrojne oblasti ponašanja i psihičkog funkcionisanja. Oni su, često, ali ne uvek, udruženi sa raznim stepenom tuge i problemima socijalnog funkcionisanja.

Granični poremećaj ličnosti se svrstava u podgrupu emocionalno nestabilnih poremećaja ličnosti. Uzrok poremećaja (kao i većine drugih) najverojatnije leži negde u procesu ranog razvoja ličnosti. Čest slučaj je da je osoba bila na neki način zlostavljana u djetinjstvu od strane članova porodice ili drugih ljudi. Ova vrsta poremećaja prisutna je u dva procenta populacije, nije vezana za rasu ili nacionalnu pripadnost. To je dijagnostička kategorija koja se odnosi na dugotrajno poremećeno funkcionisanje ličnosti, pre svega u sferi raspoloženja i emocija.Simptomi podrazumevaju veoma izraženu tendenciju ka brzim impulsivnim radnjama bez dovoljno promišljanja o posledicama i sa afektivnom nestabilnošću. Sposobnost planiranja i procene može biti svedena na minimum, a izlivi intenzivne ljutnje često mogu dovesti do nasilnih reakcija ili takozvanih „bihejvioralnih eksplozija“. Takvi eksplozivni izlivi lako mogu biti izazvani i banalnom kritikom ili osujećivanjem impulsivnih postupaka. Postoje dve varijante ovog poremećaja ličnosti, a obema su svojstveni impulsivnost i nedostatak samokontrole.

Lečenje borederline poremećaja je veoma kompleksno.U terapiji različito uspešno se koristi veliki broj lekova, najviše onih koji suzbijaju prateće pojave - uznemirenost ili depresiju-antidepresivi. Terapija antipsihoticima daje solidne rezultate i uglavnom je kratkotrajna.

Autor: Dr Borbala Kolesar, Specijalista psihijatar

Zakažite pregled već sada!

Pozovite nas na telefon +381 62 551 595.

Pozovi odmah
Zakažite pregled već sada!
Poliklinika Medic 062551595